Search This Blog

Sunday, January 8, 2012

Allah wujud tampa tempat

ULAMA` NUSANTARA BERKATA :-
1. Al-Shaykh Daud ibn Abdullah al-Fatani berkata dalam kitabnya al-Durrur al-Thamin[2]:“Maka wajib atas mukallaf menafikan daripada Allah Tuhan sekalian alam daripada serupaiakan Dia dengan segala yang baharu seperti jirim dan `arad dan yang melazimkan bagi jirimdan `arad (dan) lazim bagi jirim itu empat perkara iaitu baharu dan bersusun dan mengambillapang (ruang atau tempat) dan qabul bagi `arad seperti maqadir (ukuran dan sukatan) danjihah (arah) dan zaman dan hampir dan jauh dan kecil dan besar dan bersentuh dan bergerak dan diam…”.

2. Al-Shaykh `Abdus-Samad ibn al-Falimbani (W. 1206 H) berkata dalam kitabnya Hidayatal-Salikin [3]:“Maha suci Allah ta`ala daripada pindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempatyang tertentu pada suatu benua dan berpihak dengan pihak yang tertentu... tiada meliputi akanAllah ta`ala itu oleh tempat… dan tiada menentukan Allah ta`ala itu oleh zaman… adalahAllah itu dahulu daripada bahawa Ia menjadikan akan zaman dan tempat dan adalah Allahta`ala sekarang atasnya iaitu ada Ia sedia tiada berubah-ubah daripada sedia-Nya”.

3. Al-Shaykh Zayn al-`Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang masyhur dengan panggilanTuan Minal berkata dalam kitabnya `Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din[4]:“(Mukhalafatuhu lil-hawadith) ertinya bersalahan Allah ta`ala bagi segala yang baharu;ertinya tiada bersamaan Allah ta`ala bagi segala yang baharu, maka diketahui daripada yangdemikian itu menafikan jirim dan `arad dan kulliyyah dan juz’iyyah dan segala yang lazimbagi segala perkara itu. Dan yang lazim bagi jirim empat perkara pertama baharu dankeduaan bersusun dan ketiga mengambil lapang [ruang atau tempat] dan keempat menerimabagi `arad…”.

4. Tuan Minal al-Fatani dalam kitabnya Irshadul-`Ibad ila Sabilir-Rashad[5] berkata lagi:“…Dan bahawasanya Allah ta`ala Maha Suci daripada zaman dan makan yakni tiada laluatas-Nya oleh masa dan tiada ditentukan dengan suatu tempat seperti barang yangdiiktikadkan oleh orang yang jahil dan yang sesat bahawasa Allah ta`ala di dalam fu’ad kitaMaha Suci Allah ta`ala daripada demikian itu dan Maha Suci daripada menyerupai bagiakwan tiada meliputi dengan Dia oleh segala pihak dan tiada mendatangkan Dia segala yangbaharu. Bersamaan Ia atas Arasy atas wajah yang difirman-Nya dan atas makna yang dikehendaki-Nya akan dia akan sebagai bersamaan yang berpatutan dengan kebesaran-Nyadan ketinggian kepujian-Nya dan kebesaran-Nya…”.
5. Al-Shaykh Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jalal al-Din al-Ashi berkata dalam kitabnya Bidayah al-Hidayah Sharh Matn Umm al-Barahin[6]:“…(Dan kelima) mustahil Allah ta`ala itu berhad dengan sesuatu tempat seperti pada Arasydan lainnya atau masa seperti lalu atas-Nya siang dan malam…”.

6. Al-Shaykh Muhammad ibn Isma`il Daud al-Fatani berkata kitabnya Matla` al-Badraynwa Majma` al-Bahrayn[7]:“Dan setengah daripada yang mustahil pada hak Allah ta`ala dua puluh sifat dan iaitu segalalawan dua puluh sifat; pertama dan iaitu (`adam) ertinya tiada (dan huduth) ertinya baharu…..(dan mumathalah dengan hawadith) ertinya menyerupai dengan yang baharu dengan bahawaada Ia berjirim ertinya mengambil Zat-Nya yang maha tinggi akan kadar daripada lapangatau ada Ia `arad yang berdiri dengan jirim atau ada Ia pihak bagi jirim atau bagi-Nya pihak atau berhad Ia dengan tempat…

1 comment:

  1. Tempat itu makhluk dan Tuhan tidak memerlukan makhluk.
    Arasyh adalah tanda Kebesaran Tuhan, jadi Kiblat dan batasan tertinggi bagi makhluk, sedang Tuhan, tiada batasan bagiNya.

    ReplyDelete